Introducción

Como contraste informativo e documental -e se se quere, como un xogo- a novela A viaxe á fin do mundo compleméntase con este blogue de elementos e contextos con ela relacionados.

Serve tamén esta proposta ao lector/a de homenaxe á rica e complexa pegada xacobea, estendida polo territorio europeo e parte destacada da súa cultura, como recoñeceu o Consello de Europa en 1987. Trátase dunha dimensión que supera con moito o feito relixioso -sen renunciar a el- para ofrecer un escenario, percibido como idóneo, á universal busca do homo viator. Así o evidencia o actual éxito sen límites territoriais, culturais, relixiosos, espirituais, ideolóxicos e sociais do Camiño de Santiago.

Ábrese esta síntese documental coa identificación das páxinas da novela con citas orixinais. Seguen os datos históricos da cruz do rei Afonso III o Magno e, por orde alfabética nos termos que aparecen na obra, os principais medios impresos, lugares e espazos reais vinculados á trama.

Ofrécese tamén a relación dos personaxes históricos incorporados a esa mesma trama e os citados de xeito circunstancial como parte dela, omitíndose os demais. Déixase claro que se inclúen de xeito exclusivo como parte da ficción. Recorreuse a eles pola vinculación, segundo os casos, cos temas, lugares, espazos e momentos históricos nos que a acción transcorre.

Apórtase ademais unha cronoloxía que sintetiza os momentos históricos vinculados, de forma directa ou de contexto, co relato e, por último, unha ampla bibliografía relacionada, a distintos niveis, cos contidos da novela.